Lia-na’in sira-nia mehi fanun ha’u / No ema lubun maka sei toba dukur.
Lia-na’in sira-nia, Abé Barreto

Vizita Ofisial ba Area Turístika Iha Munisipiu Viqueque no Manufahi

06/02/2017 > Nasionál

SE Ministra Turismu, Arte Kultura en exersisu, Dra. Maria Isabel de Jesus Ximens, iha loron Tersa-feira, hamtuk ho nia komitiva (tekniku husi GabSEAK no tekniku husi Diresaun Nasional Planeamentu Turismo MTAC) desloka ba Munisipiu Viqueque, hodi Akompanha SE. MECAE, Eng. Estanislau da Silva, halo vizita ofisial ba area turistika iha Uaimori Viqueque aldeia meauai, suku Uaimori, iha postu administrativu Viquequ vila, hodi hare diretamente fatin BE’E LULI MANAS MIA WAI.
Basea ba agenda aktividade nian vizita ne’e hala’o durante loron 3 husi, 25 to’o 27, fulan Janeiru, no sei hala’o primeiru vizita ba Munisipiu viqueque hodi hare fatin BE’E LULIK MANAS iha Aldeia Meauai, Suku Oaimori, Postu Administrativu Viqueque Villa.
BE LULI MANAS iha be’e matan hat mak hanesan; iha be Manas los, iha be’e Manas naton, be’e Saude nian hodi kura moras hnesan rematismu ho isin katar, no iha mos be'e ne'ebe bele konsume hodi tein no hemu.
Hafoin vizita tia be Be’e Luli manas SE. MTAC en exersisu, akompanha SE. MECAE ho komitiva ba halo dialgu ho komunidade sira hodi koalia koba ba importansia fatin Turistika sira ne'ebé mak iha, koalia mos kona ba servisu agrikultura nian, no rona mos preokupasaun komunidade sira nian iha suku refre. 25/01/2017. Viqueque
27/02/2017, Hafoin vizita tia fatin turistika iha Munisipiu Viqueque, SE, MTAC ho ekuipa husi SEAC no MECAE, desloka ba Munisipiu Manufahi hodi vizita fatin turistika, iha hanesan Reliquia Santo Antonio nian no Lagoa Modo Mahud.
Iha aktividades hanesan SE, MTAC akompanha MECAE hodi halo dialgu ho komunidade hodi hare ba preokupasaun komunidade sira nian.
Objetivu husi vizita offisial ne’e, Planu Minesteriu Turismu nian no koordena hamutuk ho MECAE, atu dezenvolve pakote ida ba area turismu nian no mos atu kria kondisaun diak ba turista sira bainhira vizita iha fatin sira ne’e. no mos atu fo formasaun ba komunidade sira oinsa atu simu ema iha area hospitalidade atu nune’e iha futuru bele dezenvolve ita nia turismu rai laran atu atrai turista mai vizita.

Governu Timor-Leste

Design no hala'o boq | Copyright © 2009 Sekretaria Estadu Arte no Kultura