Lia-na’in sira-nia mehi fanun ha’u / No ema lubun maka sei toba dukur.
Lia-na’in sira-nia, Abé Barreto

Loron Nasional Kultura Daruak

09/11/2016 > Nasionál
Abertura ho konkursu Muzika Tradisional

Minesteriu Turismu, Arte no Kultura liu husi Sekretaria Estadu ba Arte no Kultura, selebra Loron Nasional Kultura ba dalarua iha Postu Administrativu Maubisse hahu iha loron Sanulu Resin Ida to’o Sanulu Resin ha’at (11/14), Fulan Outubro 2016.
Aktividade hodi komemora Loron Nasional Kultura ba dalarua ne’e ho nia tema “Valoriza no Prezerva Kultura hodi Dezenvolve Nasaun Liu Husi Festival no Apresiasaun Kultural” iha komemorasaun ne’e realiza mos aktividade barak hanesan konkursu Dansa Tradisional, Muzika Tradisional, Traze Tradisional no Puizia ba Feto no Mane, ne’ebé mak partisipa husi Munisipiu sanulu resin rua (12) no Zona Espesial Oecusse. Antes atu hala’o aktividadi sira ne’e hahu uluk ho misa agredesimentu no seremonia ritual Lok Bua Malus ba Munisipiu sira ne’ebé mak partisipa iha konkursu.
Abertura ba festival Loron Nasional ba Kultura, 14/10/2016, loke husi Ministru Turismu, Arte Kultura Sr. Fransisco Kalbuadi Lay, iha Ministro nia diskursu“ agradese ba hospitalidade husi povo Maubisse. Festival ida ne’e hodi komemora loron nasional kultura, selebrasaun 14/10/2016, ne’ebé sai hanesan loron moris, Heroi Francisco Borja da Costa ne’ebé deside husi konselhu Ministru hanesan loron nasional kultura ne’ebé mak selebra ona ba dala rua no agora ita selebra hamutuk iha Maubisse, obrigadu ba povo tomak liliu ba povu maubisse nian”.
Iha ambitu ba komemorasaun Loron Nasional ba Kultura, MTAC liu husi SEAC realiza kompetisaun ba Estudantes husi Munisipiu, hodi mai hatudu sira ninian kapasidade intelektual no artistika iha area Dansa Tradisional, Muzika Tradisional, Traje Tradisional no Puizia. aktividade ne’e hala’o durante loron 4, hahu husi loron, 11 to’o 13, Outubro, 2016.
Iha loron dahuluk konkursu nian, konkorente sira hatudu sira nia expresaun iha apresentasaun no interpretasaun iha palku leten, hodi defende sira ida-idak nia munisipiu, husi sira nia apresentasaun observador ho juri hili husi Munisipiu ne’en (6), mak passa iha meias finais.
iha meia final, konkursu ba modalidade hat (4) konselho de Juri sira fó sai rezultadu ba Munisipiu sira ne’ebé mak tama ba Meias Finais, hanesan Dansa Tradisional husi Munisipiu Liquisa, Baucau, Ainaro, Manatuto, Dili, Covalima, Muzika Tradisional husi Munisipiu Liquisa, Oecusse, Baucau, Manatuto, Dili, Ainaro, Traze Tradisional husi Munisipiu Oecusse, Baucau, Ainaro, Viqueque Bobonaro , Covalima, Puizia mane husi Munisipiu Lautem, Manufahi, Aileu, Viqueque, Manatuto, Dili, no Puizia ba feto husi Munisipiu Liquisa, Ainaro, Bobonaro, Viqueque, Manatuto, Dili.
Iha Faze finais, iha Modalidade Dansa Tradisional ba 6 ho total 2820 husi Munisipiu Dili, 5 ho total 2821 husi Munisipiu Liquisa, 4 ho total 2926 husi Munisipiu Manatutu, 3 ho total 3330 husi Munisipiu Baucau, 2 ho total 3410 husi Munisipiu Covalima, no 1 lugar ho total 3555 husi Munisipiu Ainaro.
Modalidade Muzika Tradisional ba 6 lugar ho total 2715 husi Munisipiu Dili, 5 ho total 2880 husi Munisipiu Liquisa, 4 ho total 2935 husi Munisipiu Ainaro, 3 lugar ho total 3240 husi Munisipiu Baucau, 2 lugar ho total 3270 husi Munisipiu Manatuto, no 1 lugar ho total 3280 husi Munisipiu Oecusse.
Modalidade Traze Tradisional ba 6 lugar ho total 2465 husi Munisipiu Covalima, 5 lugar 2005 husi Munisipiu Bobonaro, 4 lugar ho total 2700 husi Munisipiu viqueque, 3 lugar ho total 2775 husi Munisipiu Baucau, 2 ho total 2780 husi Munisipiu Oecusse, 1 lugar ho total 3940 husi Munisipiu Ainaro.
Ikus liu ba Modalidade ba Puizia Mane 6, 2595 husi Munisipiu Manatuto, 5 lugar ho totak 3160 husi Munisipiu Aileu, 4 ho total 3295 husi Munisipiu Lautem, 3 lugar ho total 3380 husi Munisipiu Manufahi, 2 lugar ho total 3385 husi Munisipiu Dili, 1 lugar ho total 3635 husi Munisipiu Viqueque, no Modalidade ba Feto 6 lugar ho total 2690 husi Munisipiu Manufahi, 5 lugar ho total 2900 husi Munisipiu Ainaro, 4 lugar ho total 2950 husi Munisipiu Liquisa, 30 lugar ho total 2995 husi Munisipiu Dili, 2 lugar ho total 3265 husi Munisipiu Manatuto, no 1 lugar ho total 3410 husi Munisipiu Viqueque.
Iha konkursu ne’e Konkorentes/Estudante sira hatudu duni sira nia espiritu partisipativu no domin ba kultura Timor mak sai hanesan enerjia atu sira defende no promove kultura timor nian liu husi puizia no palestra.
Kompetisaun sira ne’e bele aumenta estudante sira nia kapasidade no mentalidade ba reprezentasaunn ne’ebé diak no fó valor ba ita nia kultura rasik no kultura sai hanesan identidade ita nian.
Objetivu husi Festival ne’e fo oportunidade ba joven sira atu dezenvolve sira nia talentu ne’ebé iha, no atu forma no orienta labarik sira atu sai artista professional no fo nafatin motivasaun ba hodi valorize ita nia kultura hodi dezenvolve valor istoriku kultura hanesan ita nia indentidade, no mos meio ida atu promove ita nia turizmu, no hasa’e ekonomika povu lokal sira.
Loron ikus ba festival Remata Festival Loron Nasional Kultura iha loron sanulu resin ha’at (14/10/2016) no taka husi Diretora Geral Arte no Kultura, Sra. Cecilia Assis, iha liafuan badak husi Diretora Geral hato’o agradese wain liu husi Minesteriu Turismu, no Sekretaria Estadu ba Arte no Kultura hato’o ba Autoridade Lokal, Polisia Nasional husi Postu Administrativu Maubisse, Liurai no Lianain husi Maubisse, Komunidade, Amo Parkos, no Partisipante sira husi Munisipiu sanulu resin rua (12), hein katak iha tinan oin mai sei hasoru malu iha Munisipiu seluk.

konkursu ba Traze Tradisional
komunidade sira mos antusias ba partisipa iha festival ne'e
Konkursu ba Puizia
Lia nain Maubisse lok malus ba estudante sira mak atu halo aktividade sae foho R
taka ou ensera ba festival Kultura husi Diretora Jeral Arte no Kultura
Governu Timor-Leste

Design no hala'o boq | Copyright © 2009 Sekretaria Estadu Arte no Kultura