Lia-na’in sira-nia mehi fanun ha’u / No ema lubun maka sei toba dukur.
Lia-na’in sira-nia, Abé Barreto

Sekuénsia ba Loron Nasional Kultura iha Posto Administrativo Maubisse

Postu Administrativu Maubisse
11/10/2016 - 14/10/2016
MTAC/SEAC
Festival sira | Ainaro

Loron 11 de Outubru, 2016
Konkursu Dansa Tradisional, Musika Tradisional, Traje Tradisional no Puizia

15: 00 – Konkorente sira konsentra hotu iha palku hodi foti numeru ba partisipa konkursu;
15:15 – Abertura, liafuan badak husi S.E. Ministro Turismo, Arte no Kultura;
15:30 – Aprezentasaun Dansa Tradisional husi Grupu Santo Antonio Dili;
16:00 - Aprezentasaun Dansa husi Grupu ENA’13;
16:10-18:00 – Hahu kompetisaun ba modalidade 4 mak hanesan : Dansa Tradisional, Musika Tradisional, Traje tradisional, no Puizia (Faze eliminatoriu);

Loron 12 de Outubru, 2016
09:10 – Animasaun husi Banda Musika;
11:10 – Kompetisaun ba Dansa tradisional no Muzika koremetan, 12 Munisipiu (Faze de Meius Finais);
14:00- 17:30 –Kompetisaun ba Puizia no Traje Tradisional, 12 Munisipiu (Faze meius Finais);
17:30 – 18:00 – Animasaun husi Banda Muzika Lokal;

Sae ba Foho Ramelau

15: 00 – Serimonia Ritual iha Hatubuilico;
18:00 – Sae ba Foho Ramelau, Estudantes sira husi Universidade, UNTL, DIT, UNPAZ, UNDIL no UNITAL.

Loron 13 de Outubru, 2016
11:10- 12:00 – Kompetisaun ba Dansa Tradisional no Muzika Koremetan, 12 Munisipiu (Faze-Finais);
14:00-17:30 – Kompetisaun ba Puizia no Traze Tradisional, 12 Munisipiu (Faze Finais);
17:30- 18:00 – Animasaun da Banda Muzika Lokal.

Loron 14 Outubru, 2016

09:00- 09:45 – Introdusaun husi Protokolu (MC);
10:10- 10:30 – Animasaun ba Banda Muzika Lokal;
10:30 – Liafuan badak husi Ministru Turismu,Arte no Kultura
11:10- 11:30 – Aprezentasaun dansa husi grupu ENA’13;
14:00 15:00 – Entrega premiu ba manan nain sira;
15:00 – remata ofisial ba Festival Loron Nasional ba Kultura.

Governu Timor-Leste

Design no hala'o boq | Copyright © 2009 Sekretaria Estadu Arte no Kultura