Kultura buat nebe iha memória ba povo ida nebe la mate!
Manifestu Maubere, Fernando Sylvan

Programa Vizita area turistika iha Munisipiu Viqueque no Manufahi

viqueque ho Manufahi
23/01/2017 - 28/01/2017
MECAE ho SEAC
Hatudu sira | Viqueque

SE Ministra Turismu Arte no Kultura, em exersisiu, Dra. Maria Isabel de Jesus Ximenes, sei akompanha Ministru Kordenador ba assuntus ekonomikus, Eng. Estanislau da Silva, hodi hala’o vizita ofisial ba fatin tursitika iha Munisipiu rua hanesan Munisipiu Viqueque no Munisipiu Manufahi, vizita refere sei hala’o durante (loron 6) hahu husi, 23 to’o 28 de Janeiru 2017, vizita ne sei halo uluk ba Munisipiu Viqueque hodi hare ba fatin turistika hanesan, be manas iha Waimori no Lacluta, hafoin halao tia vizita ba fatin refre sei desloka mos ba Munisipiu Manufahi hodi hare fatin turistika hanesan lagoa Modomahut iha Welaluhu.
Objektivu husi Vizita Ofisial ne’e hodi hare kondisaun na atividade ne’ebé lao iha fatin turizmu iha Munisipiu refre.

Governu Timor-Leste

Design no hala'o boq | Copyright © 2009 Sekretaria Estadu Arte no Kultura